Utrymningsövning

Målgrupp och syfte

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Normalt ingår övningen i ett utbildningsprogram där brandskyddsansvariga, utrymningsledare och övrig personal på företaget har erhållit en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.

Övningens genomförande

Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas.

Larmgivning sker på ordinarie vis baserat på ett fiktiv brand eller annan fara. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsledarna skall kontrollera att deras våningsplan är tomt på folk och lämna besked till företagets brandskyddsansvarige. Samtidigt skall räddningstjänsten och andra berörda larmas och räddningstjänsten skall mötas och informeras så att deras arbete påskyndas.

För att övningen skall bli mer realistisk och intressant kan delar av lokalen rökfyllas omedelbart före larm och utrymning. Röken är s k teaterrök som alstras av rökmaskiner. Den är helt ofarlig för personer och skadar inte maskiner och annan materiel. Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål och brandfilt mot brinnande människa/docka.

Efter övningen samlas deltagarna för att uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

Kursinnehåll

Efter avslutad övning skall deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget skall ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se